(420) 777 26 8888 Po - Pá: 9:00 - 18:00
search

Všeobecné smluvní podmínky pro partnery společnosti Mail Group, a.s. pro poskytování slev a zážitků.         


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Společnost Mail Group, a.s., IČO: 05466725, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21916 je provozovatelem internetových serverů mail.cz a superponuky.sk, na kterých za podmínek dále uvedených umožňuje Poskytovatel Partnerovi prostřednictvím Partnerovi vyhrazených částí serverů Partnerovi prezentovat Nabídky na koupi zboží se slevou a na koupi zážitků a umožňuje uzavírat s koncovými zákazníky (registrovanými uživateli) smlouvy s předem daným obsahem.

1.2.Tyto podmínky upravují v souladu s relevantními ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „ občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů(dále jen „ zákon o ochraně osobních údajů “) a dalších zákonů a dalších právních předpisů vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Partnera při užívání serveru slevy.mail.cz. a zlavy.mail.sk, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky sjednané ve Smlouvě mezi Poskytovatelem a Partnerem. Dílčí otázky, nejsou upraveny těmito Podmínkami či Smlouvou, jsou upraveny obecnými Podmínkami užívání služeb společnosti Mail Group, a.s., dostupnými na adrese (dále jen „ Obecné podmínky“).

2. POUŽITÉ POJMY

2.1. Poskytovatel: společnost Mail Group, a.s., IČO: 05466725, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21916;

2.2. Server/portál: Poskytovatel umožňuje Partnerovi uzavírat s koncovými zákazníky smlouvy prostřednictvím serveru slevy.mail.cz, dostupným na internetové adrese https://slevy.mail.cz/ a superponuky.sk, dostupným na internetové adrese https://superponuky.sk/.

2.3. Partner: každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá Server za účelem nabízení Nabídky a uzavření smlouvy s koncovým zákazníkem(bez ohledu na registraci);

2.4. Uživatelský účet : souhrn osobních údajů, které vznikají při registraci jejich vložením ze strany Partnera; ochrana těchto osobních údajů podlého

2.5. Smlouva: smlouva o umožnění uzavírání smluv s koncovými zákazníky prostřednictvím serverů Poskytovatele, uzavíraná mezi Poskytovatelem a Partnerem (uzavíraná dle volby Poskytovatele);

2.6. Podmínky: tyto smluvní podmínky pro Partnery společnosti Mail Group, a.s. pro poskytování zboží a služeb;

2.7. Nabídka: návrh na uzavření smlouvy s koncovým zákazníkem;

2.8. Služba: poskytnutí prostoru pro zveřejnění Nabídky na Serverech Poskytovatele;

2.9. Voucher: potvrzení o uzavření Smlouvy s koncovým zákazníkem, které obsahuje podmínky uplatnění Voucheru, nejzazší termín uplatnění Voucheru, místo uplatnění Voucheru a unikátní kód Voucheru.

3. REGISTRACE PARTNERA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Pro užívání Serverů je Partner povinen provést registraci a odeslat žádost o vytvoření Uživatelského účtu Poskytovateli. Partner je v rámci prováděni registrace povinen seznámit se s těmito Podmínkami, jakož i s Obecnými podmínkami, a vyslovuje s těmito Podmínkami, jakož i s Obecnými podmínkami, souhlas zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami pro Partnery“, respektive Souhlasím s Podmínkami užívání služeb společnosti Mail Group, a.s., které je umístěno v registračním formuláři. Tímto je ze strany Poskytovatele Partnerovi založen Uživatelský účet. Pokud Partner s těmito Podmínkami, respektive s Obecnými podmínkami, nesouhlasí, registrace nemůže být dokončena a Partner je povinen zdržet se užívání Serverů. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo na to, aby bližší či odchylné vymezení práv a povinností mezi stranami bylo založenou zvláštní Smlouvou. Veškerá ujednání sjednaná ve Smlouvě mají přednost před těmito Podmínkami. Odmítne-li na návrh Poskytovatele Parter takovou Smlouvu uzavřít, registrace nemůže být dokončena a Partner je povine zdržet se užívání Serverů.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu právo odmítnout vytvoření či aktivaci Uživatelského účtu Partnera. Poskytovatel si současně vyhrazuje právo učinit jakékoliv kroky k ověření, že zakládaný Uživatelský účet Partnera není fiktivním účtem a že je zakládán osobou k tomu oprávněnou. Za tím účelem může být Partner vyzván k součinnosti.

3.3. Poté, co bude Poskytovatelem aktivován Partnerovi Uživatelský účet, budou v rámci Uživatelského účtu Partnerovi zpřístupněny sjednané funkce Uživatelského účtu a mezi Partnerem a Poskytovatelem vzniká smluvní vztah, který se řídí těmito Podmínkami a případně Smlouvou mezi Partnerem a Poskytovatelem, a jehož základním obsahem je povinnost Poskytovatele poskytnout Partnerovi prostor k uveřejnění Nabídky a povinnost Partnera mu za to poskytnout sjednanou odměnu. Další práva a povinnosti Poskytovatele a Partnera se řídí těmito Podmínkami a případně Smlouvou mezi Partnerem a Poskytovatelem.

3.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s plněním závazků mezi Poskytovatelem a Partnerem změnit rozsah údajů povinných pro účely registrace a užívání Serverů a vyžadovat sdělení dalších údajů. Bez poskytnutí takových dalších povinných údajů nemůže být Uživatelský účet Partnerem používán (včetně možnosti obracet se na koncové zákazníky s novými návrhy smluv) a Poskytovatel do doby poskytnutí údajů může pozastavit možnost užívání Uživatelského účtu.

3.5. Smlouva či jiné ujednání může ve vztahu k Nabídkám Partnerů stanovit exkluzivitu. Bude-li exkluzivita mezi Partnerem a Poskytovatele sjednána, zavazuje se Partner, že Nabídku nezveřejní na jiném slevovém portálu.

3.6. Uživatelský účet je použitelný napříč Servery, vytvoření Uživatelského účtu opravňuje Partnera k nabízení Nabídky koncovým zákazníkům obou Serverů. Poskytovatel může dle vlastního uvážení a bez nutnosti předchozího souhlasu Partnera Nabídku přesunout na ten Server, kam podle svého obsahu patří.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ SERVERŮ

4.1. Partner výslovně prohlašuje, že:

4.1.1. před zahájením užíváním Služeb byl seznámen s těmito Podmínkami, jakož i s Obecnými podmínkami, a souhlasí s nimi,

4.1.2. veškeré údaje při registraci poskytl pravdivě a údaje uvedené Partnerem v Uživatelském účtu tak mohou být Poskytovatelem považovány za správné,

4.1.3. registraci Partnera provádí osoba, která je oprávněna za Partnera právně jednat,

4.1.4. bere na vědomí možnost dočasné či trvalé ztráty obsahu v souvislosti se změnou či pozastavením poskytování poskytovaných Služeb či Uživatelském účtu.

4.2. Partner se zejména zavazuje, že:

4.2.1. bude dodržovat podmínky stanovené těmito Podmínkami,

4.2.2. neprovede registraci ani nebude používat Služby poskytované Poskytovatelem v rozporu s právními předpisy ČR či jiných států a při užívání Služeb tyto právní předpisy bude respektovat,

4.2.3. nebude užívat Servery za jakýmkoliv podvodným účelem,nebude vytvářet fiktivní či pohoršující Nabídky, Nabídky se zavádějícím obsahem, ani se nebude pokoušet získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Partnerů či Uživatelské účty Partnerů jakkoliv užívat,

4.2.4. nepropůjčí Uživatelský účet jiným osobám a ani nebude zveřejňovat Nabídky třetích osob;

4.2.5. nebude užívat svůj Uživatelský účet k šíření obsahu vedoucího k porušování právních předpisů, k poškozování práva duševního vlastnictví třetích osob či nekalosoutěžnímu jednání, či k jakémukoliv jednání, které by mohlo být považováno za trestné či za přestupek, je urážlivé, hrubé či pohoršující či jsou v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,

4.2.6. zajistí mlčenlivost o veškerých údajích sloužících k identifikaci a o heslech sloužících pro přihlášení, a v případě, že zjistí zneužití či ztrátu svých identifikačních údajů a hesel, sdělí jejich ztrátu či zneužití bez zbytečného odkladu Poskytovateli,

4.2.7. nebude činit takové kroky, které by mohly vést k narušení nebo poškození Služeb Poskytovatele či Serverů, zejména zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, či Servery jakkoliv přetěžovat.

4.3. Partner bere na vědomí, že za své jednání spojené s užíváním Severů a s obsahem zveřejněných Návrhů smluv nese jakoukoliv (vč. civilně právní i trestně právní) odpovědnost sám. Poskytovatel za porušování jakýchkoliv pravidel ze strany Partnera nenese odpovědnost.

4.4. Poskytovatel je zejména oprávněn:

4.4.1. poskytovat Partnerům Služby v rozsahu dle těchto Podmínek a případně uzavřené Smlouvy,

4.4.2. provádět změny v poskytování Služeb a tyto pozastavit či omezit, jakož to i odstranit nebo znepřístupnit obsah Partnera či ukončit poskytování jakékoliv Služby, a to kdykoliv i bez předchozího oznámení,

4.4.3. zrušit, omezit či zablokovat účet Partnera, a to kdykoliv bez předchozího informování bez jakéhokoli nároku ze strany Partnera v případě, že Poskytovatel získá důvodné přesvědčení, že Partner užívá Služby Poskytovatele či Servery v rozporu s těmito podmínkami či právními předpisy. Partner výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení ustanovení těchto Podmínek či právních předpisů může bez dalšího vést ke zrušení či pozastavení účtu Partnera se všemi důsledky s tím spojenými,

4.4.4. v případě podezření na závažné porušování právních předpisů či těchto Podmínek informovat příslušné orgány.

4.5. Poskytovatel se zejména zavazuje:

4.5.1. poskytnout Partnerovi prostor na Serveru za účelem zveřejnění Nabídky, umožnit užívání Serveru Partnerem a učinit vše rozumně očekávané za účelem zajištění stability provozu Serverů;

4.5.2. předat Partnerovi veškeré potřebné údaje o koncovém zákazníkovi tak, aby mu Partner mohl vystavit daňový doklad, jakož i za účelem poskytnutí služeb či zážitků a dodání zboží;

4.5.3. vést přehled využitých Voucherů podle unikátního kódu každého Voucheru, který bude přidělen při vygenerování Voucheru Poskytovatelem.

4.6. Partner bere na vědomí, že z důvodu nestabilnosti internetového prostředí nemusí být po určitou dobu Servery přes veškerou snahu Poskytovatele funkční. Partner se z toho důvodu neodpovídá za:

4.6.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost Služby,

4.6.2. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do emailové schránky, nebo která do emailové schránky vytvořil či uložil,

4.6.3. případný následek vyplývající z obsahu Uživatelského účtu či případný následek zneužití Uživatelského účtu a

4.6.4. úhradu nákladů spojených s užíváním Služeb (zejména nákladů na internetové připojení a další).

5. NABÍDKY PARTNERŮ

5.1. Nabídky Partnerů na prodej zboží či služby musí být poskytnuty s prokazatelnou slevou oproti standardnímu ceníku Partnera. Tuto skutečnost je Poskytovatel oprávněn kdykoliv zkontrolovat.

5.2. Nabídky Partnerů na prodej zážitků nemusí být poskytnuty s prokazatelnou slevou oproti standartnímu ceníku Partnera. Bude-li zážitek poskytován se slevou, je Partner povinen uvést výši slevy oproti standartnímu ceníku Partnera.

5.3. Nabídky Partnerů, jakož i jakékoliv jejich dílčí změny, jsou zveřejňovány Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn jakoukoliv Nabídku Partnera i bez udání důvodů, zejména však z důvodů chybějících údajů Nabídky dle těchto Podmínek, odmítnout zveřejnit a je před zveřejněním i po zveřejnění oprávněn měnit a upravovat obsah jakékoli informační části Nabídek. Zveřejnění Nabídky se zobrazí v Uživatelském účtu. O nezveřejnění Nabídky či o provedených úpravách není povinen Poskytovatel Partnera jakkoliv informovat. Partner má právo kdykoliv uplatnit výhrady k faktickým nedostatkům či chybám ve zveřejněných Nabídkách.

5.4. Nabídky Parterů zařadí Poskytovatel na konkrétní Server, kde bude po určenou dobu veřejně přístupný koncovým zákazníkům, a to primárně podle volby Partnera v zadávacím formuláři. Poskytovatel je bez ohledu na to oprávněn Nabídky zařazovat i dle svého uvážení, s přihlédnutím k obsahu Nabídky.

5.5. Provozovatel neodpovídá za obsah Partnerem zveřejněných Nabídek.

5.6. Nabídka musí obsahovat alespoň název Nabídky, stručný popis nabízeného zboží, služby, celkový počet Voucherů určených k prodeji a termín, do kdy bude Nabídka na portálu zveřejněna, cenu Voucheru, výši slevy oproti standardnímu ceníku Partnera, podmínky, místo a nejzazší datum jeho uplatnění, náklady na dopravu a identifikaci Partnera. Za trvání Nabídky nelze v neprospěch koncového zákazníka měnit cenu Voucheru ani podmínky, místo a nejzazší datum uplatnění Voucheru, jakož i náklady na dopravu.

5.7. Nejzazší datum uplatnění Voucheru se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou koncový zákazník nemohl zboží, služby uplatnit z důvodů na straně Partnera (např. rekonstrukce apod.).

5.8. Bude-li mít nabídka, její text či obrazová část povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, poskytuje Partner Provozovateli bezplatně licenci k užití Nabídky dle těchto Podmínek bez časového a územního omezení a současně souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn nabídku a/nebo její jakoukoli část publikovat v rámci Serverů, reklamní nabídky či sociálních sítí.

5.9. Koncový zákazník akceptací Nabídky (zakoupením Voucheru) vstupuje do smluvního vztahu s Partnerem. Veškerá odpovědnost za plnění práv a povinností (vč. spotřebitelského práva) z tohoto smluvního vztahu leží výlučně na Partnerovi.

5.10. Akceptace Nabídky (zakoupení Voucheru) je realizována uhrazením ceny Voucheru koncovým zákazníkem na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel neprodleně po uhrazení ceny Voucheru

5.10.1. informuje Partnera prostřednictvím Uživatelského účtu o osobních údajích koncového zákazníka a počtu zakoupených Voucherů za účelem realizace smluvního vztahu;

5.10.2. zašle koncovému zákazníkovi prostřednictvím jím zadané emailové adresy Voucher;

5.10.3. pokud bude počet Voucherů omezen, zajistí započítání a zveřejnění prodeje Voucheru na počítadle prodaných Voucherů.

5.11. Poskytovatel a Partner se vzájemně zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost za účelem zobrazení Nabídky, nákupu Voucheru a využití Voucheru koncovým zákazníkem, jakož i při řešení jakýchkoliv dílčích vztahů ze zakoupeného Voucheru.

6. POVINNOSTI PARTNERA VE VZTAHU K NABÍDKÁM A VOUCHERŮM

6.1. Partner se zavazuje, že pro využití Voucheru koncovým zákazníkem dodrží minimálně následující povinnosti:

6.1.1. bude chránit dobré jméno Poskytovatele a neodmítne bez vážného důvodu uplatnění Voucheru koncovým zákazníkem;

6.1.2. vytvoří dostatečné podmínky pro bezproblémové uplatnění Voucherů a umožní koncovému zákazníkovi Voucher v době platnosti uplatnit;

6.1.3. poskytne prostřednictvím Voucheru nabízené zboží, služby v nejvyšší kvalitě a nebude znevýhodňovat koncové zákazníky, kteří si zakoupili Voucher prostřednictvím Serverů;

6.1.4. poskytne koncovému zákazníkovi úplné a pravdivé informace o charakteru a vlastnostech nabízeného zboží, službě a úplné a pravdivé informace o charakteru uplatnění Voucheru, zejména cenu, podmínky uplatnění Voucheru vč. místa uplatnění Voucheru a nejzazší termín uplatnění Voucheru;

6.1.5. dodá koncovému zákazníkovi pravé, originální a nepoužité zboží a/nebo služby provedou či zrealizují osoby s příslušným oprávněním k jejich poskytnutí (např. s odpovídající licencí, kvalifikací nebo oprávněním);

6.1.6. zajistí koncovému zákazníkovi dopravu zboží za podmínek uvedených v Nabídce,

6.1.7. poskytne zboží, služby sjednané dle čl. 5. 4. těchto Podmínek každému koncovému zákazníkovi, který se prokáže platným, tj. dříve nevyužitým Voucherem, a to vše dle a za podmínek těchto Podmínek, vlastních obchodních podmínek, a/nebo podmínek, které Partner uvedl a schválil v rámci zveřejněné Nabídky;

6.1.8. dodrží ve vztahu ze smlouvy podle čl. 5. 4. těchto Podmínek své obchodní podmínky platné ke dni zakoupení Voucheru a podmínky uplatnění Voucheru zveřejněné na Serverech, jakož i veškeré právní předpisy (zejména občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o ochraně osobních údajů);

6.1.9. zajistí telefonickou a emailovou podporu koncovým zákazníkům, která bude k dispozici nejméně v době od pondělí do pátku v době od 9:00 do 17:00 a bude odpovídat na všechny dotazy koncových zákazníků prostřednictvím Serverů;

6.1.10. vystavit koncovým zákazníkům řádný daňový doklad za dodané zboží, služby;

6.1.11. v případě, že se koncový zákazník rozhodne vrátit odstoupit od smlouvy sjednané podle čl. 5. 4. těchto Podmínek, zaslat koncovému zákazníkovi plnou cenu Voucheru (tedy koncovým zákazníkem uhrazenou cenu Voucheru vč. již uhrazené/započtené odměny Poskytovatele), a to včetně případného poštovného;

6.1.12. v případě, že se koncový zákazník rozhodne uplatnit svá práva z vad či z případně poskytnuté záruky za jakost zboží, služby Partnera, přijmout a vyřídit takováto práva z vad či reklamace za podmínek stanovených právními předpisy a u všech uznaných práv z vad či reklamací pak neprodleně vrátit koncovému zákazníkoviplnou cenu Voucheru (tedy koncovým zákazníkem uhrazenou cenu Voucheru vč. již započtené odměny Poskytovatele), a to včetně případného poštovného;

6.1.13. v případě, že bude koncový zákazník v postavení spotřebitele, plnil veškeré své zákonné povinnosti podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Partner výslovně potvrzuje, že se seznámil se Zvláštními podmínkami serveru slevy.mail.cz a zlavy.mail.sk poskytovaných společností Mail Group, a.s., dostupnými na adrese a že je připraven tyto své zákonné povinnosti plnit;

6.1.14. v případě, že se koncový zákazník rozhodne uplatnit Voucher po termínu platnosti, řešit případné nároky koncového zákazníka takto vzniklé na vlastní odpovědnost. Ve vztahu k Nabídkám zboží či služeb Partnerů. 

6.2. Partner odpovídá za veškeré škody vzniklé jeho činností či jeho nekonáním ve vztahu k Voucherům a koncovým zákazníkům. Partner současně v takových případech odpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou poškozením jeho dobrého jména.

7. ODMĚNA POSKYTOVATELE

7.1. Základní výše odměny Poskytovatele je Poskytovatelem a Partnerem sjednána

7.1.1. v případě nabídky slev, zveřejněných na Serveru slevy.mail.cz, jako 100% z ceny každého použitého Voucheru (tzn. zboží po slevě) a jako 100% z ceny Voucheru (tzn. zboží po slevě), který nebude koncovým zákazníkem použit včas (v termínu uplatnění voucheru), a to bez ohledu na to, zda po tomto termínu bude či nebude koncový zákazník plnění dle Voucheru po Partnerovi uplatňovat. Poskytovatel je oprávněn jako nepoužitý Voucher považovat každý Voucher, který není včas jako použitý zachycen v přehledu použitých Voucherů. Takto vypočtená odměna náleží Poskytovateli pouze za cenu Voucheru, nikoli za poštovné.

7.1.2. v případě nabídky zážitků, zveřejněných na Serveru slevy.mail.cz, jako 20 % z ceny zážitku, který je uveden ve standartním ceníku Partnera (tzn. bez ohledu na to, zda bude zážitek Partnerem nabízen se slevou či nikoliv) a jako 100% z ceny Voucheru, který nebude koncovým zákazníkem použit včas (v termínu uplatnění voucheru), a to bez ohledu na to, zda po tomto termínu bude či nebude koncový zákazník plnění dle Voucheru po Partnerovi uplatňovat. Poskytovatel je oprávněn jako nepoužitý Voucher považovat každý Voucher, který není včas jako použitý zachycen v přehledu použitých Voucherů.

7.2. Podle výše obratu z prodeje Voucherů prostřednictvím Serveru může být tato výše odměny Poskytovatele upravena Smlouvou či jejími dodatky. Není-li sjednána jiná výše odměny, platí tato základní výše odměny.

7.3. Tato výše odměny zahrnuje veškeré služby Poskytovatele, tj. zejména poskytnutí prostoru pro umístění Nabídky na Serveru, zajištění schválení Nabídky, technickou podporu, reklamní užití Nabídky (a to včetně případného využití Nabídky na sociálních sítích), poskytnutí platební brány, poskytnutí bankovního účtu Poskytovatele pro příjem plateb a vyplácení uhrazené ceny Voucherů po započtení odměny na účet Partnera.

7.4. Smluvní strany berou na vědomí, že finanční prostředky za zakoupené Vouchery jsou za všech případů vždy vlastnictvím Partnera a bankovní účet Poskytovatele je určen pouze jako platební místo, odkud Poskytovatel v souladu s těmito Podmínkami bude provádět výplatu uhrazené ceny Voucherů dle těchto podmínek.

7.5. Pro účely vyúčtování odměny je Partner povinen vést ve svém Uživatelském účtu přehled využitých Voucherů, kam je povinen zachytit všechny použité Vouchery podle jejich unikátních kódů. Partner je povinen jako použitý Voucher uvádět pouze takový Voucher, podle kterého bylo prokazatelně plněno (služby poskytnuty) a podle kterého bylo zboží prokazatelně doručeno.

7.6. Provize Poskytovatele za řádně uplatněný Voucher vzniká zachycení Voucheru jako uplatněného v přehledu použitých Voucherů v Uživatelském účtu Partnera.Nebude-li použitý Voucher zachycen v přehledu použitých Voucherů, bude jej Poskytovatel považovat za nepoužitý

7.7. Provize za neuplatněný voucher vzniká uplynutím doby platnosti tohoto Voucheru, a to bez ohledu na to, zda bude Voucher po termínu platnosti koncovým zákazníkem uplatněn či Partnerem po termínu platnosti akceptován.

7.8. Výplata uhrazené ceny Voucherů po odečtení odměny Poskytovatele bude probíhat vždy do 5 dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly příslušné Vouchery využity či kdy uplynula jejich platnost bez jejich využití, podle počtu využitých Voucherů a podle počtu Voucherů, kterým skončila platnost bez jejich využití. Poskytovatel se zavazuje, že za účelem přezkoumání vyúčtování ze strany Partnera bude evidovat počet zakoupených a uplatněných Voucherů v jednotlivých měsících. V případě, že Partner zveřejní více Nabídek, bude Poskytovatel evidovat počet zakoupených Voucherů k jednotlivým Nabídkám.

7.9. Poskytovatel je povinen za poskytnuté služby Partnerovi vystavit řádný daňový doklad. Poskytovatel s Partnerem výslovně sjednávají, že Poskytovatel je při každé výplatě uhrazené ceny Voucherů oprávněn jednostranně započíst svoji odměnu z prodaných Voucherů podle článku 7.1 těchto Podmínek za příslušný měsíc, za který se uhrazená cena vyplácí.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SMLUVNÍ POKUTY A UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

8.1. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací a údajů ze strany Partnera a/nebo která byla způsobena poskytnutím materiálů, k jejichž poskytnutí a/nebo užití nebyl Partner oprávněn, nebo za škodu, která jakýmkoliv (ne)jednáním ze strany Partnera vznikne koncovému zákazníkovi či třetím osobám.

8.2. V případě, že Partner neposkytne Poskytovateli údaje a/nebo dokumenty potřebné k plnění zákonných povinností (např. dlezákona o evidenci tržeb) nebo takové údaje budou chybné či neúplné a/nebo nebudou poskytnuty včas, a to i neúmyslně, je Partner povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k nápravě takové situace. Pokud Poskytovateli vzniknou jakékoli náklady v souvislosti s takovým pochybením (pokuty, penále, náklady v souvislosti s řízením u finančního úřadu, soudní řízení, náklady na zastupování advokáty, pokuty a jiné platby, aj.), je Partner povinen takové náklady Poskytovateli bezodkladně uhradit. Poskytovatel nemá povinnost se proti jakýmkoliv zvýšeným nákladům na straně Partnera jakkoliv bránit.

8.3. V případě, že Partner

8.3.1. poruší povinnosti mu stanovené čl. 4.2. těchto Podmínek,

8.3.2. poruší povinnosti mu stanovené čl. 5. 1. těchto Podmínek,

8.3.3. poruší povinnosti mu stanovené čl. 6. 1. těchto Podmínek,

8.3.4. poruší povinnosti mu stanovené čl. 9. 4. těchto Podmínek,

vzniká Partnerovi povinnost zaplatit Poskytovateli paušální smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) splatnou na výzvu Poskytovatele. Těmito ustanoveními není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody ani její výše. Partner bere na vědomí, že takové porušení povinností Partnera je dále považováno za zásah do dobré pověsti Poskytovatele a že Poskytovatel z tohoto důvodu může po Partnerovi dále požadovat náhradu škody za porušení dobrého jména Poskytovatele.

8.4. Nestanoví-li tyto Podmínky či Smlouva jinak, lze Smlouvu ukončit dohodou Partnera a Poskytovatele, případně též výpovědí bez uvedení důvodu, nejdříve však 14 dnípo ukončenívšech Nabídek Partnera, a to doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva zaniká doručením výpovědi.

8.5. Poskytovatel je jednostranně oprávněn od smlouvy založené dle těchto Podmínek či Smlouvy mezi Poskytovatelem a Partnerem odstoupit v případě, že

8.5.1. jakákoliv povinnost Partnera ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo jakéhokoliv zakoupeného Voucheru není plněna a/nebo nemůže být Partnerem splněna;

8.5.2. v případě zániku či smrti Partnera, v případě, že Partner vstoupí do likvidace, je na něj podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na oddlužení, je rozhodnuto o způsobu řešení jeho úpadku jakýmkoliv způsobem či je proti němu zahájeno exekuční řízení;

8.5.3. v případě, že je proti Partnerovi zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení ve vztahu k plnění jeho povinností podle Smlouvy, těchto Podmínek, Voucheru či občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele či zákona o ochraně osobních údajů.

8.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení na adresu Partnera uvedeného v záhlaví Smlouvy a/nebo sdělené prostřednictvím Uživatelského účtu nebo zasláním písemného odstoupení od Smlouvy v elektronické formě, a to na emailovou adresu, kterou Partner při registraci Uživatelského účtu uvedl.

8.7. Ukončení spolupráce nezbavuje Partnera povinností splnit veškeré závazky související se Smlouvou a/nebo těmito Podmínkami a veškerými smlouvami uzavřenými s koncovými zákazníky. Ukončení spolupráce nemá vliv na platnost vystavených Voucherů ani na jiná práva koncových zákazníků. Ostatní práva a povinnosti založená těmito Podmínkami a/nebo Smlouvou, z jejichž účelu vyplývá, že mají trvat i po ukončení smluvního vztahu zůstávají i nadále zachovány.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem se řídí těmito Podmínkami, nestanoví-li zvláštní ustanovení Smlouvy jinak. Partner uzavřením Smlouvy a užíváním Serverů potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto Podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

9.2. Znění těchto Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Poskytovatel je povinen změnu či doplnění Podmínek oznámit prostřednictvím Serveru Poskytovatele. Uživatel má právo změny či doplnění odmítnout a závazekz tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 14 dní. Pokud Partner ve lhůtě 14 dní ode dne zveřejnění nového znění Podmínek tuto změnu či doplnění neodmítne, platí pro Partnera nové znění obchodních podmínek, a to po 14 dnech ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na Serveru.

9.3. Komunikace mezi Poskytovatelem a Partnerem bude probíhat výlučně emailem (pro doručení poskytovateli e-mail: partneri@mail.cz, pro doručení Partnerovi jeho email dle Uživatelského účtu).

9.4. Poskytovatel i Partner se zavazují dodržovat mlčenlivost ohledně všech informací, které získají o druhé smluvní straně při realizaci plnění dle Smlouvy a těchto Podmínek. Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost zejména o zvláštních podmínkách, které jsou stanoveny Smlouvou a o jakýchkoliv technických datech, která mu budou při plnění podle Smlouvy a těchto Podmínek zpřístupněna. Pro plnění této povinnosti se smluvní strany zavazují zavázat i své zaměstnance

9.5. Poskytovatel i partner se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace a výkladu Podmínek či Smlouvy budou řešit smírnou cestou a budou se snažit nalézt dohodu. V případě, že dohody nebude nalezeno, rozhodne s konečnou platností soud podle Českého práva.

9.6. Je-li některé ustanovení Podmínek či Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy mezi Partnerem a Poskytovatelem zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

9.7. Veškeré podmínky včetně veškerých právních vztahů, které vznikly nebo vzniknou mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České Republiky.

9.8. Tyto Podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Poskytovatele a také na internetové adrese.

 

V Praze dne 27.02.2018

Mail Group, a.s.

1Km
100Km
Použit